dehaan-schilderwerken

Logo de haan schilderwerken

Algemene voorwaarden van De Haan Schilderwerken

1. Definities

De Haan Schilderwerken: De Haan Schilderwerken, gevestigd te Raalte,
kvk-nummer 73473324;

Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht en/of de goederen worden geleverd;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen De Haan Schilderwerken en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door De Haan Schilderwerken voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van De Haan Schilderwerken en overige rechtsbetrekkingen waarbij De Haan Schilderwerken goederen en/of diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 • De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

3. Offertes & overige aanbiedingen

 • Een offerte en/of enig ander aanbod van De Haan Schilderwerken is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden De Haan Schilderwerken niet.
 • Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, waarna het aanbod vervalt.
 • Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders. 

4. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haan Schilderwerken. 

5. Uitvoering van de Opdracht

 • Met het aanvaarden van de Opdracht rust op De Haan Schilderwerken een inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De Haan Schilderwerken zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De Haan Schilderwerken verricht de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door hem aan te wijzen derde.
 • OptieDe Haan Schilderwerken is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Verstrekken gegevens door Opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan De Haan Schilderwerken schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de door De Haan Schilderwerken gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van De Haan Schilderwerken te stellen.
 • Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft De Haan Schilderwerken het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. De Haan Schilderwerken heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 • De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat De Haan Schilderwerken alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.

Locatie, faciliteiten en veiligheid

 • Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van Opdrachtgever, in het bezit door Opdrachtgever, aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige andere wijze ter beschikking van Opdrachtgever, draagt Opdrachtgever zorg voor een voor de uitvoering van de Overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving. Voor zover dat redelijkerwijs van Opdrachtgever gevergd kan worden, dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar het oordeel van De Haan Schilderwerken noodzakelijk of nuttig zijn om de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Opdrachtgever staat in dat geval eveneens in voor de veiligheid van De Haan Schilderwerken en door hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst met zich zou brengen dat De Haan Schilderwerken en eventuele derden die door De Haan Schilderwerken bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de veiligheid van hen in het geding is, is De Haan Schilderwerken niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Naar zijn/haar keuze kan De Haan Schilderwerken in dat geval de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is of kan De Haan Schilderwerken de Overeenkomst ontbinden. De Haan Schilderwerken heeft in beide gevallen recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

6. Klachten/reclame en onderzoek

 • Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan De Haan Schilderwerken.
 • Opdrachtgever kan jegens De Haan Schilderwerken geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door De Haan Schilderwerken geleverde goederen of door De Haan Schilderwerken verrichte werkzaamheden uiterlijk 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • Indien natuurlijk persoon handelt in uitoefening van beroep of bedrijf geldt voor het voorgaande lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
 • Opdrachtgever dient De Haan Schilderwerken naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat De Haan Schilderwerken toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade-) vergoeding, herstel of vervanging.
 • Een klacht zoals bedoeld het eerste lid van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever, handelend in uitvoering van beroep of bedrijf, niet binnen 14 (veertien) dagen, of Opdrachtgever niet handelend in beroep of bedrijf, binnen 2 (twee) maanden, na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij De Haan Schilderwerken kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens De Haan Schilderwerken geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan De Haan Schilderwerken te voldoen.
 • Indien de klacht door De Haan Schilderwerken of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van De Haan Schilderwerken, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

7. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan De Haan Schilderwerken niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop De Haan Schilderwerken geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: gebrekkigheid van zaken of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur, apparatuur of materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan De Haan Schilderwerken heeft voorgeschreven, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van De Haan Schilderwerken verhinderen of beperken, ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen of onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers of andere derden waarvan De Haan Schilderwerken afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien De Haan Schilderwerken als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt De Haan Schilderwerken zich het recht voor de Levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door De Haan Schilderwerken als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

8.Prijzen en tarieven

 • De door Opdrachtgever te betalen prijs zal worden bepaald op basis van nacalculatie aan de hand van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten en bedragen die De Haan Schilderwerken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. De Haan Schilderwerken behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van overige kosten jaarlijks te wijzigen.
 • Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs (of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst zijn gespecificeerd en die De Haan Schilderwerken moet maken bij de uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Alle door De Haan Schilderwerken opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De Haan Schilderwerken is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat De Haan Schilderwerken de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 • Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat De Haan Schilderwerken op verzoek van Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, is De Haan Schilderwerken gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

9.Facturering en Betaling

Facturatie en opeisbaarheid

 • Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden op de door De Haan Schilderwerken in de factuur aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en op het door De Haan Schilderwerken opgegeven rekeningnummer.
 • De termijn van 8 (acht) dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar.
 • De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar indien:
  –  aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of
  –  indien beslag op goederen of vorderingen van Opdrachtgever wordt of dreigt te worden gelegd; of
  –  indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden of geliquideerd.

 Wettelijke rente

 • Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan De Haan Schilderwerken verschuldigd.

Buitengerechtelijke kosten

 • Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan De Haan Schilderwerken vergoeden. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Allocatie betaalde bedragen

 • De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van Opdrachtgever bij de betaling.
 • Het is Opdrachtgever, die handelt in beroep of bedrijf, niet toegestaan een vordering tot betaling aan De Haan Schilderwerken met enige vordering op De Haan Schilderwerken te verrekenen.

Vooruitbetaling & zekerheidstelling

 • De Haan Schilderwerken behoudt zich te allen tijde het recht voor om van Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van De Haan Schilderwerken te voldoen, is De Haan Schilderwerken gerechtigd naar zijn keuze en voor zover redelijk de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat zijn verzoek is ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

10. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde goederen eigendom van De Haan Schilderwerken totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens De Haan Schilderwerken heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe goederen die uit de door De Haan Schilderwerken geleverde goederen worden gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies, vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes en dwangsommen.
 • Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in het eerste lid niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft Opdrachtgever conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de De Haan Schilderwerken onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 • Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is De Haan Schilderwerken gerechtigd de geleverde goederen terug te halen. Opdrachtgever stelt De Haan Schilderwerken daarbij in staat de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie, hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera, opdat De Haan Schilderwerken het bezit van de goederen verkrijgt of kan verkrijgen.
 • Wanneer De Haan Schilderwerken zich op zijn eigendomsvoorbehoud heeft beroepen, is Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden die De Haan Schilderwerken redelijkerwijs moet maken om de geleverde goederen terug te halen. Opdrachtgever vergoedt deze kosten binnen vijf dagen nadat De Haan Schilderwerken hier schriftelijk en aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door De Haan Schilderwerken aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is De Haan Schilderwerken gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van Opdrachtgever (deels) te verrekenen.

11. Opzegging

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft De Haan Schilderwerken vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs aan De Haan Schilderwerken zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 • Bij voortijdige beëindiging door De Haan Schilderwerken ontstaat voor hem een inspanningsverplichting mee te werken aan de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

12. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 • Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft De Haan Schilderwerken het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling. Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door De Haan Schilderwerken wordt ontbonden.
 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft De Haan Schilderwerken het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van De Haan Schilderwerken onvoldoende is en/of door De Haan Schilderwerken geen (afdoende) vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.
 • De Haan Schilderwerken is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Haan Schilderwerken kan worden gevergd.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft De Haan Schilderwerken het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:- Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;-  aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;-  aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;-  de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever onder curatele is gesteld;-  Opdrachtgever of een afnemer van Opdrachtgever niet (meer) beschikt over een wettelijk voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet (meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden gesteld;

  –  ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;

  –  Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt, beëindigt of ontbindt.

 • Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:-  De Haan Schilderwerken de beschikking over zijn/haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;-  aan De Haan Schilderwerken surseance van betaling is verleend;-  De Haan Schilderwerken failliet is verklaard;-  De Haan Schilderwerken zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigt of ontbindt en als gevolg daarvan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.
 • Opdrachtgever is gehouden om de schade die De Haan Schilderwerken als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan De Haan Schilderwerken te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel directe als indirecte schade begrepen.
 • Indien De Haan Schilderwerken overgaat tot opschorting of ontbinding, is De Haan Schilderwerken jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien ontbinding van de Opdracht door De Haan Schilderwerken op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan De Haan Schilderwerken verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid

 • De Haan Schilderwerken is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door geleverde goederen, verstrekte adviezen, verstrekte ontwerpen en overige door De Haan Schilderwerken verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Haan Schilderwerken.
 • Naast het bepaalde in het eerste lid is De Haan Schilderwerken niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de geleverde goederen en/of diensten, door verstrekte adviezen en/of ontwerpen en beschadiging of verlies van geleverde goederen die met door Opdrachtgever gebruikte goederen worden bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Haan Schilderwerken.
 • De Haan Schilderwerken aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor enige schade bij Opdrachtgever en/of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies van goederen en/of diensten die door hem zijn geleverd dan wel adviezen en/of ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor hij geen tegenprestatie ontvangt.
 • De Haan Schilderwerken aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dat de geleverde goederen en/of diensten niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen en/of diensten voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de correcte wijze kunnen worden toegepast.
 • Uitsluitend voor zover De Haan Schilderwerken toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan De Haan Schilderwerken worden gehouden tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
 • De aansprakelijkheid van De Haan Schilderwerken is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan De Haan Schilderwerken is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van De Haan Schilderwerken beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door De Haan Schilderwerken afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van De Haan Schilderwerken reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

Vrijwaringen

 • Opdrachtgever vrijwaart De Haan Schilderwerken tegen iedere vordering van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of namens De Haan Schilderwerken geleverde goederen en/of diensten.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Haan Schilderwerken tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door De Haan Schilderwerken. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Haan Schilderwerken in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Haan Schilderwerken voor iedere aanspraak van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en overige aangeleverde informatie.

 14. Geheimhouding

 • Opdrachtgever en De Haan Schilderwerken verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is en geen betrekking op vertrouwelijke informatie die, anders dan door niet-naleving van de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, openbaar is geworden.
 • Indien De Haan Schilderwerken op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en De Haan Schilderwerken zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is De Haan Schilderwerken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Opdrachtgever en De Haan Schilderwerken zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 • Optie: Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is Opdrachtgever aan De Haan Schilderwerken – zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van De Haan Schilderwerken op schadevergoeding op grond van de wet.

15. Eenzijdig wijzigingsbeding

 • De Haan Schilderwerken is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal De Haan Schilderwerken Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. De Haan Schilderwerken overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan Opdrachtgever.
 • Tussen de kennisgeving aan Opdrachtgever en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door De Haan Schilderwerken een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking.
 • Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de wijziging van de algemene voorwaarden heeft tot gevolg dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt geleverd die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft deze Opdrachtgever conform artikel 6:237 sub c BW de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

16. Verjaring/verval

 • Alle rechtsvorderingen jegens De Haan Schilderwerken, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

17. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.

Klik op de button om de leveringsvoorwaarden als pdf te downloaden